Mladen Grgurevic dr.med.

Rođen 1980.g. u Slav. Brodu gdje završava osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. 2005.g. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se nakon položenog državnog stručnog ispita 2007.g. zapošljava u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur gdje radi i danas.

2013.g. položio je specijalistički ispit iz interne medicine, a od 2017.g. je subspecijalist endorkinologije i dijabetologije te je polaznik doktorskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor nekolicine znanstvenih i stručnih radova te kongresnih sažetaka iz područja dijabetologije te je član Uređivačkog odbora stručno-znanstvenog časopisa Diabetologiae Croaticae, .

Trenutno radi u Dnevnoj bolnici Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac s posebnim interesom prema inetziviranom inzulinskom liječenju, primjeni inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano mjerenje glikemija (CSII, SAP i CGM), iz čega je bio na stručnom i kliničkom usavršavanje na nekoliko inozemnih ustanova (General University Hospital In Prague , 3rd Internal Clinic, Prague, Czech Republic, Centre for Diabetes and Metabolism – Fachklinik – Bad Heilbrunn, Germany).