Prim.sc. Manja Prašek dr.med

Rođena sam 1.10.1952. god. u Zagrebu gdje sam diplomirala na Medicinskom fakultetu 1977. god. Nakon liječničkog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita radila sam u Stanici za Hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu , a od rujna 1979.god. u Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac. U Klinici sam radila  na različitim odjelima: dijabetološkom, endokrinološkom i kliničkom odjelu, te sam upućena na specijalizaciju interne medicine, a specijalistički ispit položila sam 1989. god.

            Tijekom specijalizacije završila sam postdiplomski studij iz dijabetologije (završni ispit 1982), a 1982. radila kao assistant to diabetes consultant u republici Malti.

            Nakon položenog specijalističkog ispita vodim odsjek za edukaciju.

Obranila sam magistarski rad Samokontrola u liječenju bolesnika sa šećernom bolešću  (mentor: prof. dr. Zdenko Škrabalo) 1988. god.

            Od 1997. god. voditeljica sam programa Dnevne bolnice Dijabetološkog odjela Klinike, a od 2007.g. voditeljica Dijabetološkog amb. Odjela Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. Od 2005.g. pomočnica sam ravnatelja za stručno medicisnke poslove i stekla sam naziv primarius.

            Aktivno sudjelujem u poslijediplomskoj nastavi (studij dijabetologije 1983, 1985, 1987, 1988, tečajevi Diabetology 1998, 2000, 2002, 2004 i Suvremena dijabetologija 1999, 2001, 2003, 2005 studij opće medicine, tečajevi trajnog usavršavanja za specijaliste i timove opće medicine, medicinske sestre i farmaceute iz područja dijabetologije i endokrinologije, znanstveni poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta – elektivni predmeti iz područja dijabetologije). Posebno se aktivno bavim organizacijom i programskim ustrojstvom tečajeva trajne medicinske edukacije prve kategorije za liječnike obiteljske medicine iz područja dijabetologije i tečajeva iz područja dijabetologije za farmaceute.

            Objavila sam ukupno više od 100 stručnih i znanstvenih radova, kao prvi autor ili kao suautorica.

            Suautorica sam 9 radova objavljenih u časopisima indeksiranima u Current Contentsu (CC), kao i 24 rada u časopisima indeksiranima u Index Medicusu, odnosno Medline-u (4 puta kao 1. autor), te 10 članaka u ostalim časopisima i  poglavljima u knjigama i monografijama. Sudjelovala sam na više domaćih i međunarodnih skupova, što je rezultiralo sa cca 60 sažetka s međunarodnih i domaćih skupova u časopisima indeksiranima u Current Contentsu (kao 1. autor 3 puta). Prema SCI-EXPANDED (Science Citation Index Expanded) OD 1991. godine citirana sam 26 puta.

            Aktivno sudjelujem u realizaciji više znanstvenih projekata.

            Članica sam Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog Zbora (Društva za dijabetes i poremećaje metabolizma i Endokrinološkog društva) te Europske udruge za izučavanje šećerne bolesti (EASD) i udruge za studiju dijabetičke edukacije (DESG).

 Trenutno obmašam funkciju Predsjednice Zagrebačkog dijabetičkog društva.